მთავარიჩვენ შესახებკონტაქტირეკლამავაკანსია
ინ­დ­ა­უ­რ­ის ფი­ლე ბრი­ნ­ჯ­ით
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 500 გრა­მი ინ­დ­ა­უ­რ­ის მკე­რ­დ­ის ფი­ლე, 400 გრა­მი ტკბი­ლი წი­თ­ე­ლი წი­წ­ა­კა, 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი პა­პ­რ­ი­კა, 200 გრა­მი გრძე­ლი ბრი­ნ­ჯი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტომატ-პა­ს­ტა, 600 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ქა­თ­მ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი, 400 გრა­მი და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, მა­რ­ი­ლი და წი­წ­ა­კა – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით... ვრცლად
ქა­თ­მ­ის ღვი­ძ­ლი ალ­უ­ბ­ლ­ის სო­უ­ს­ით
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 100 გრა­მი გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი, უკ­უ­რ­კო ალ­უ­ბ­ა­ლი, 50 გრა­მი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 20 გრა­მი ნე­დ­ლი ჯა­ნ­ჯ­ა­ფ­ი­ლი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ძმარი „ბა­ლ­ზ­ა­მ­ი­კო,“ 300 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ღვი­ძ­ლი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­რ­ა­ქი, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით... ვრცლად
ქათამი გოგრით
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ედ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 700 გრა­მი გო­გ­რა, 1 ძირი პრა­სი, 2 ძი­რი ნი­ა­ხ­უ­რი, 2-3 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 600 გრამი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 1 ქა­თ­ა­მი, 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ზე­თი,  1-2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი პა­პ­რ­ი­კა, 0,5 ჩა­ის კო­ვ­ზი ხმე­ლი ქო­ნ­დ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი და წი­წ­ა­კა – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით... ვრცლად
ღო­რ­ის ხო­რ­ცი შა­ვი ქლი­ა­ვ­ით ნოდარ მელაძისგან
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 800 გრა­მი ღო­რ­ის რბი­ლი, უძ­ვ­ლო ხო­რ­ცი, 1 მოზრდილი თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი დი­დი ზო­მ­ის სტა­ფ­ი­ლო, 1 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 200 გრა­მი შა­ვი ქლი­ა­ვი (უკ­უ­რ­კო), 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, 3 ჭი­ქა წყა­ლი, მა­რ­ი­ლი, 2 კო­ვ­ზი ზე­თი... ვრცლად
ხორცი ბოსტნეულით
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 500 გრა­მი რბი­ლი ხო­რ­ცი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი დი­დი ზო­მ­ის სტა­ფ­ი­ლო, 2 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 200 გრა­მი გო­გ­რა, 1 თა­ვი ნი­ო­რი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ქინძი, და­ფ­ქუ­ლი, სუ­რ­ნ­ე­ლ­ო­ვ­ა­ნი პი­ლ­პ­ი­ლი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ცო­ტა უც­ხო სუ­ნ­ე­ლი, ცო­ტა და­რ­ი­ჩ­ი­ნი, 2 ჭი­ქა წყა­ლი, ცო­ტა ცხა­რე წი­წ­ა­კა „ჩი­ლი“, 1 კო­ნა კა­მა, ზე­თი შე­ს­ა­წ­ვ­ა­ვ­ად... ვრცლად
ღო­რის ხორცი ბრო­კ­ო­ლ­ით
2014-01-13

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 500-600 გრა­მი ღო­რ­ის ხო­რ­ცი (სა­უ­კ­ე­თ­ე­სო ვა­რ­ი­ა­ნ­ტ­ია ნე­კ­ნ­ე­ბი), 400 გრა­მი გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი ბრო­კ­ო­ლი (1 შე­კ­ვ­რა), 200 გრა­მი გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი, მწვა­ნე ლო­ბ­იო (შე­ი­ძ­ლ­ე­ბა, და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლ­იც, ოღ­ო­ნდ შე­უ­ნ­ე­ლ­ე­ბ­ე­ლი), 100-170 გრა­მი სო­კო (ნე­ბ­ი­ს­მ­ი­ე­რი, თუ­ნ­დ­აც, და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი), 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი, გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი... ვრცლად